1 ”Howanyň täsiri

Gysga düşündiriş:

 • Kwadrat sürüjisi: 3/4 ″ ýa-da 1 “
 • Maks Toraue: 2800N.M
 • NW: 8.9KG

Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODLE: DT-800
Mugt tizlik (RPM): 4200
Boltyň kuwwaty: 38mm
Howa basyşy: 8-10KG
Howa girelgesi: 1/4 "
uzynlygy: 1 "

ODM

Aýratynlyk

Aýratynlyk

 • Iň soňky garyndy pyçaklary uzak wagtlap ulanylanda geýmek we ýyrtmak aňsat däl
 • Has aňsat işlemek üçin gapdal gaz
 • Jübüt çekiç gurluşy, çalt, çydamly, iň soňky gözleg we goşa çekiç zarba gurluşy tehnologiýasy, iş netijeliligini ýokarlandyrýar
 • Goşmaça tutawaçlar size has köp maşyn dolandyryşyny berýär

Howa gämi duralgasy

Pnewmatik tork wyşkasy ýokary basyşly gaz nasosy bilen işleýän tork wyşkasydyr.Üç ýa-da has köp dişli dişli köpeldiji bir ýa-da iki güýçli pnewmatik hereketlendiriji bilen hereket edýär.Tork ululygy gaz basyşyny sazlamak bilen dolandyrylýar we her gural belli bir tork talaplaryna rugsat bermek üçin ilki bilen tork diagrammasyny we düzediş hasabatyny dolandyrmak üçin ýörite howa basyşy bilen üpjün edilýär.Goşmaça goşundylar üçin pnewmatik tork wenalary tork datçikleri bilen birleşdirilip, has takyk tork öndürip biler.Gaz çeşmesi zerur momenti alandan soň degişli zynjyr ulgamyny el bilen ýa-da awtomatiki usulda öçürip bolýar.

Pnewmatik tork wyşkasynyň işleýşi asuda - 85dB (A) -dan aşakda, düýbünden şoksyz, gurallaryň, ýeňleriň we gulplaryň zeperlenmegini azaldýar, bularyň ikisi hem guralyň işlemegine amatly bolýar, ýadawlygy azaldýar, howpsuzlygy ýokarlandyrýar we tork 300,000-e ýetýär. N .m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Biz berk tehniki güýje bagly we Hytaýyň islegini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli çylşyrymly tehnologiýalary döredýäris Hytaýyň uzak ömri 1/2 um Jumbo Hammer Howa Täsir Wrenç, Maksadymyz, mümkin boldugyça “täze ýer ýakmak, Gymmatlyk” sizi biziň bilen kämillik ýaşyna ýetmäge we ýakyn geljekde ajaýyp geljegi döretmäge çagyryň!
  Hytaýyň arzan bahasy Hytaýyň ýokary tizligi 9000rpm Howa gurallarynyň täsiri, ýokary hilli pnewmatik gurallar howa täsiri, bizde doly material önümçilik liniýasy, gurnama liniýasy, hil gözegçilik ulgamy bar we iň esasysy, köp patent tehnologiýasy we tejribeli tehniki we önümçilik topary, hünärmen bar satuw hyzmat topary.Şol adamlaryň artykmaçlyklary bilen, “neýlon monofilamentleriň abraýly halkara markasyny” döretmek we önümlerimizi dünýäniň çar künjegine ýaýratmak niýetimiz bar.Müşderilerimize hyzmat etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

  Indi alyjymyz üçin ajaýyp hyzmat bermek üçin hünärmen, netijelilik işçi güýji bar.Biz elmydama müşderilere gönükdirilen, “Hot New Products China 34A01b6 3/4” üçin jikme-jikliklere esaslanýan ýörelgelere eýerýäris ″ Professional Ekiz Hammer Howa Pnewmatik Täsir Wrenç, Esasy maksatlarymyz alyjylarymyza ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy, şatlykly eltip bermek we dünýäde hödürlemekdir aýratyn çözgütler.

  Gyzgyn täze önümler Hytaýyň pnewmatiki täsiri, howa geçiriji, Biz diňe bir içerde we daşary ýurtly hünärmenleriň tehniki görkezmelerini yzygiderli hödürlemek bilen çäklenmän, dünýädäki müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze we ösen önümleri yzygiderli ösdüreris. .

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň