1/2 ”Professional howanyň täsiri

Gysga düşündiriş:

 • Kwadrat sürüjisi: 1/2 ”
 • Maks Tork: 1250N.M
 • NW: 3.1KG

Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODLE: DT-3990
Mugt tizlik (RPM): 7000
Boltyň kuwwaty: 18mm
Howa basyşy: 8-10KG
Howa girelgesi: 1/4 "
uzynlygy: 1 "

Önüm-parametr

Aýratynlyk

 • Iň soňky garyndy pyçaklary uzak wagtlap ulanylanda geýmek we ýyrtmak aňsat däl
 • Jübüt çekiç gurluşy, çalt, çydamly, iň soňky gözleg we goşa çekiç zarba gurluşy tehnologiýasy, iş netijeliligini ýokarlandyrýar
 • Has aňsat işlemek üçin gaz çykaryjy gaz
 • Tork 1250NM çenli
 • Her gezek bu guraly işde ulananyňyzda şol bir ýokary täsirli netijä garaşyp bilersiňiz.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Biz köplenç “Hil gaty ilki, abraýly ýokary” ýörelgesinde galýarys.Biz sarp edijilerimizi bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümler, Hytaý üçin 40A02b 1 bahasy üçin çalt eltip bermek we ökde üpjün ediji bilen üpjün etmek üçin doly borçlanýarys ″ Kompozit ýeňil agramly beden howasy / pnewmatik ekiz çekiç agyr ýük hünärmeni / Senagat pnewmatik täsiri wenç pnewmatik, yhlasly hil, ygtybarlylyk, bitewilik we bazar dinamikasyna doly düşünmek esasynda üznüksiz üstünlik gazanmak kyn.
  Hytaýyň pnewmatik guralynyň, pnewmatik täsir ediji gurallaryň bahasy, Şu gün ABŞ, Russiýa, Ispaniýa, Italiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Polşa, Eýran we Yrak ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden müşderiler aldyk.Kompaniýamyzyň wezipesi, iň ýokary bahadan ýokary hilli önümleri bermek.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

  Biziň çözgütlerimiz adamlar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we 2019-njy ýyl üçin ýokary hilli Hytaý 40A01b 3/4 üçin yzygiderli üýtgeýän ykdysady we jemgyýetçilik talaplaryny ýerine ýetirip biler ″ Goşmaça jikme-jiklikler zerur bolsa, ýeňil agramly beden ekiz çekiç agyr ýük hünärmeni , islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmaly!

  2019 Gowy hilli Hytaý pnewmatik guraly, pnewmatik täsir ediji gural, Gowy bilimli, innowasiýa we gujurly işgärler bilen gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we paýlanyş elementleriniň hemmesine jogapkär bolduk.Täze usullary öwrenmek we ösdürmek bilen biz diňe bir moda pudagyny yzarlamadyk.Müşderilerimiziň seslenmelerini üns bilen diňleýäris we derrew jogap berýäris.Hünärmenimizi we ünsli hyzmatymyzy derrew duýarsyňyz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň