Habarlar

 • Pnewmatik armatura tekerini bejermek

  Aslynda, pnewmatik tekerleri bejermek pnewmatik tekerleri bejermek we pnewmatik tekerleri bejermek ýaly bölümlere bölünýär.“Pnewmatik tekerleri bejermek” pnewmatik gurallaryň bir görnüşidir.Şinalar bejerilende, tekerleri elde bejermekden has çalt bolan tekerleri burawlamak üçin pnewmatik gurallar ulanylýar.Şonuň üçin köp teker r ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik wilkany ulanmazdan ozal howa basyşyny saýlamak.

  1. Howa basyşynyň mukdary obýektiň materialyna we pnewmatik guralyň momentine görä kesgitlenmeli.Iň oňat howa basyşyny kesgitlemek üçin pes basyşdan başlaň we kanagatlanarly täsir edilýänçä basyşy kem-kemden ýokarlandyryň.Gural ulanmazdan ozal barlaň ...
  Koprak oka
 • “Howa täsiri wilkasynyň” nähili işleýändigini bilýärsiňizmi?

  Pnewmatik armaturanyň güýç çeşmesi howa kompressory tarapyndan gysylan howa çykyşydyr.Gysylan howa pnewmatik wilkanyň silindrine girende, hereketlendirijini aýlaw güýji öndürmek üçin aýlanmaga iterýär.Göçüriji soňra birikdirilen zarba böleklerini çekiç ýerine ýetirmek üçin sürýär ...
  Koprak oka
 • Howa penjeleri üçin tehniki hyzmat.

  1. Dogry howa üpjünçiligi ulgamy zerurdyr.Şeýlelik bilen, önümi has gowy ulanyp bolýar 2. Howpsuzlyk guralyndaky sargyt amallary esassyz ýerine ýetirilip bilinmez.3. Gural şowsuz bolsa, asyl işine ýetip bilmez we mundan beýläk ulanyp bolmaz.Derrew barlamaly.4. ...
  Koprak oka
 • Täsirli armatura saýlamak üçin pikirler

  Bazarda köp dürli wariant bar we howa täsir ediji wilkany saýlanyňyzda haýsy aýratynlyklaryň kyn bolup biljekdigine göz ýetiriň.Mehanizmiň dizaýny işden üýtgäp biler.Ikinjisi guralyň agramyna, yrgyldysyna, tizligine we çydamlylygyna täsir etjekdigi sebäpli, oňa bir ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik wena bilen tanyşlyk.

  Pnewmatik armatura, esasan, az sarp etmek bilen ýokary tork çykaryşyny üpjün edýän guraldyr.Bir obýektiň üznüksiz güýç çeşmesiniň üsti bilen belli bir massa bilen aýlanmagyny çaltlaşdyrýar, soňra derrew çykýan şahany urýar, şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Pnewmatiki gurallaryň ösüş perspektiwalary 1

  Pnewmatik gural ulgamynyň çalt ösmegi hem ösüşe sebäp boldy.Indi içerde we daşary ýurtlarda önümçilik tehnologiýasynyň kämilleşmegi bilen, Wenzhou we Şanhaý ýaly käbir pnewmatik gural öndürijileri yzly-yzyna önümleri satuwa çykardylar.Pnewmatiki gurallar hem giňden ulanylýar....
  Koprak oka
 • Pnewmatiki gurallaryň ösüş perspektiwalary 2

  Pnewmatiki gurallaryň ösüş perspektiwalary 2

  Ikinjiden, suwa garşylygy has güýçlidir we beýleki gurallar bilen deňeşdirilende daşky gurşawa uýgunlaşmak nukdaýnazaryndan dürli erbet ýa-da ýowuz şertlere uýgunlaşyp biler.Elektrik gurallary bilen deňeşdirilende, pnewmatik gural öndürijileriniň başlangyç maýa goýumlary gaty uly, ýöne uzak möhletli ...
  Koprak oka
 • Pnewmatiki wyşkanyň gysgaça tanyşdyrylyşy.

  Pnewmatiki wyşkanyň gysgaça tanyşdyrylyşy.

  Pnewmatik armatura pnewmatik guralyň bir görnüşidir, sebäbi işleýän wagty ses ýaragyň sesinden has güýçli bolýar, şonuň üçin ady.Kuwwat çeşmesi howa gysyjy tarapyndan gysylan howa çykyşydyr.Gysylan howa pnewmatik wena silindrine girende, herekete getiriji insi sürýär ...
  Koprak oka
 • 2020 Pnewmatik gural senagatynyň geljegi we ýagdaýyň derňewi

  Pnewmatiki gurallar bazarynyň gerimi nähili?Pnewmatiki gurallar esasan pnewmatik hereketlendirijilerden we güýç çykaryjy enjamlardan durýar.Motoryň rotorynyň aýlanmagy, daşyndan aýlanmagy we daşarky operany herekete getirmek üçin motor pyçaklaryny urmak üçin ýokary basyşly gysylan howada bil baglaýar ...
  Koprak oka
 • Howa täsir ediji gurallar

  Howa täsir ediji gurallar gaty amaly ýaly görünýän gurallaryň biridir, ýöne satyn almakda ikirjiňlenip bilersiňiz.Öýdäki işleriňizi has aňsat, has çalt we hezil etmek üçin “Aeropro” howa täsir ediji wilkany ulanmagyň üç usuly bar.Täsir täsiri hakda pikirlenip başlanyňyzda ...
  Koprak oka
 • zähmeti tygşytlaýan pnewmatik wena

  1. Zähmeti tygşytlaýan pnewmatik armaturanyň täze görnüşiniň gurluşy bilen tanyşlyk.Zähmeti tygşytlaýjy täze gurluş gurluşy, dişli otly bilen hereket edýän hereketlendiriji tygşytlylyk mehanizminden durýar.Çeňňek tutawajynyň gurluşy penjeden, çybykdan, pru springina we bafdan ybarat ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2